Fossil Fri Penger

Vi forholder oss alle til institusjoner som hevder å ha fellesskapets beste i tankene, fra kommuner og regjeringer til universitet, offentlige banker og religiøse institusjoner. Dessverre er det mange av disse som fremdeles støtter fossilindustrien ved å investere penger i olje, kull og gass, ofte uten at vi er klar over at dette skjer.

Vi vet at 80% av all kull, olje og gass vi kjenner til på verdensbasis, må bli i bakken hvis vi skal hindre katastrofale og irreversible klimaendringer. Viktige samfunnsinstitusjoner har derfor et ansvar for å trekke tilbake sin støtte til en forretningsmodell som ødelegger vår felles framtid.

Vi ber deg om å bli med i divestment-bevegelsen for å beskytte vår fremtid. Finn en kampanje nær deg å involvere deg i. Hvis ingen slik kampanje er startet enda, er denne guiden en god plass å begynne for å lære hvordan du kan sette hjulene i gang selv.

På tross av at ekstremvær allerede gjør stor skade både materielt og på budsjettene til kommuner, myndigheter og bedrifter, er handlekraft for å møte denne klimakrisen nesten helt fraværende. Løsninger og alternativer finnes allerede, men det er lite sannsynlig at vi vil se dem før vi aktivt går inn for å fjerne den makten fossilindustrien har i dag.

Hovedpoenget er at divestment – å trekke investeringene ut av fossil energi – er det eneste alternativet for institusjoner som faktisk bryr seg om planeten og dens innbyggere. Å løse klimakrisen er det eneste logiske valget for regjeringer som bryr seg om egen økonomisk og sosial stabilitet.

Også i Norge må vi kreve at universiteter, religiøse institusjoner, pensjonsfond, banker og lokale styrer:

Stanser nye investeringer i fossil energi, og trekker seg ut av direkte eierskap i eksisterende fond der disse inkluderer fossil energi snarest mulig.
Avslutter sponsorkontrakter og samarbeidskontrakter med fossile energiselskap.
Bytter dagligbanktjenester til en bank som ikke investerer i fossil energi.
Kontakter sine pensjonsforvaltere og ber dem trekke seg ut av alt direkte eierskap i fond som inkluderer fossil energi i porteføljen.

Fossil Free-kampanjen tar mange ulike former i Europa, fordi de økonomiske strukturene varierer fra land til land. Konseptet er likevel enkelt: ta pengene ut av fossil energi, og bruk dem på bedre ting! Bli med oss på å gi divestment-kampanjen fotfeste i Norge, og hjelp din institusjon eller kommune med å bli fossilfri.

http://www.framtiden.no/fossilfri/

Find your local campaign
Your Location

Campaigns (4)

 • STØTT OPPRETTELSEN AV GREENSTAT. DET GRØNNE STATOIL
  Det mangler ikke store ord og tanker om hva Norge skal drive med for å nå våre klimamål. Men i et samfunn som fortsatt går på oljesmurt høygir mangler det konkret handling innen nye fornybare verdikjeder. Det drives noe forskning og utvikling, men uten en stor industriell aktør med finansiell kraft til å gjennomføre de riktige prosjektene stopper de fleste initiativene opp. Dette gjør at studenter som har utdannet seg til å jobbe innen fornybar energi ikke har en reell mulighet til å jobbe med det de brenner for, men blir i stedet sluset inn i godt betalte petroleums jobber. Når også petroleumsindustrien begynner å møte motbakke og går til oppsigelser haster det mer enn noen gang med å få på plass nye næringer. De fleste ønsker å bruke arbeidslivet til noe som gir mening og som bidrar til en bedre framtid. At en del av Norges befolkning skal jobbe med petroleumsaktiviteter i mange år ses på som naturlig, men der er det ikke jobb for alle. Det haster derfor med å få på plass en satsning innen fornybar energi som kan skape arbeidsplasser for en grønn generasjon. Basert på vår energihistorie har hel, eller deleide statlige selskaper spilt en avgjørende rolle i etableringen av nye næringer. Vi tror at opprettelsen av Greenstat vil kunne bidra positivt til den grønne omleggingen vi ønsker.
  307 of 400 Signatures
  Created by Joel Armelius
 • Trondheim
  NTNU og SiT ut av fossil energi - nå
  For øyeblikket vet vi at SiT og NTNU tilsammen har minst 17 millioner investert i fossil energi. Den totale verdien er helt sikkert høyere siden vi er usikre på hvor mye av SiTs internasjonale investeringer som er plassert i fossilbransjen. Kampanjen er viktig av både miljømessige og økonomisk årsaker. Miljøsaken: Klimaendringene er den største utfordringen i vår tid. I september 2013 offentliggjorde IPCC sin siste rapport som slår fast at det er ekstremt sannsynlig at den observerte oppvarmingen i global temperatur siste halvdel av 1900-tallet er et resultat av menneskelig aktivitet og CO2-utslipp. En økning i global temperatur fører til påvirkninger på natur og økosystemer som truer vårt livsgrunnlag og annet liv på planeten. Tall fra Carbon Tracker Initiative viser at fire femdeler av verdens kjente ressurser av fossil energi må bli liggende i bakken hvis vi skal ha en reell sjanse for å unngå en global oppvarming over to grader. Selv de mest konservative regjeringer i verden er enige om at to grader oppvarming er for mye. Den siste rapporten fra FNs Klimapanel IPCC viser at hvis vi fortsetter utslippene som i dag, vil vi ha en økning på over fire grader fra dagens temperatur. Hvis det er galt å ødelegge klimaet er det også galt å tjene penger på at klimaet ødelegges. Økonomisaken: Investering i fossile energikilder blir stadig mer risikabelt og eksperter advarer nå om en "karbonboble". Når verdens regjeringer bestemmer seg for å regulere utslipp av klimagasser og fossilt brennstoff, får vi en situasjon hvor selskaper er tvunget til å la kull, olje og gassreserver ligge igjen under bakken, noe som vil føre til at aksjekursen deres etter hvert vil falle. I praksis er det ingen spesiell risiko ved å ikke investere i fossil energi, det er mange fossilfrie fond med samme risiko- og avkastningsprofil. Deinvestering skjer allerede nå i Norge. Skagenfondene har annonsert en reduksjon i sine fossile investeringer på 50%, og Storebrand ekskluderer nå 23 kullselskaper fra sin investeringsportefølje fordi de sier slike investeringer vil være verdiløse i fremtiden. Hvis vi trekker ut pengene fra fossile energikilder og investerer i fossilfrie selskaper i stedet, kan vi begynne på en overgang til en mer miljøvennlig, bærekraftig og ren framtid både for oss mennesker og for jorda vår. Konseptet er enkelt: ta pengene ut av fossil energi, og bruk dem på bedre ting! -------- At the moment we know that combined SiT & NTNU have at least 17 millon kroner invested in fossil fuels. The total value is very likely to be higher that this as we are unsure as to how much of SiTs international investments are in the fossil fuel industry. The campaign is important for both environmental and economic reasons. Environmental case: Climate change is the biggest issue of the day facing us and our planet. In the latest IPCC report published in September 2013, it was stated that it was extremely likely that the warming of global temperature in the second half of the last century was due to human activity, namely increased CO2 into the atmosphere from human activity burning fossil fuels. The effects of global warming are widespread and threaten our livelihoods, our ecosystem services and nature as we know it. Figures from the Carbon Tracker Initiative show that 4/5th of the world’s known fossil fuel resource base must be left untouched in the ground to have a fair chance of avoiding exceeding the 2 degree limit which even the most conservative governments in the world have agreed would be too much. Emitting at present rates will lead to a four degree temperature warming. To stay within a two degree limit, we must sharply reduce our emission levels by approximately 5% per year. If it wrong to wreck the climate then it is also wrong to profit from that wreckage. Economics case: Investing in fossil fuels is more risky and experts are now warning of a ‘carbon bubble’. When the worlds governments decide to regulate greenhouse gas emissions and the use of fossil fuels we will have a situation where businesses are forced to keep their coal, oil and gas reserves in the ground and therefore their share prices will drop significantly. Economic experts have assessed the case of fossil fuels and in reality there is nothing particularly risky in divesting from fossil fuels and there are many funds that are fossil free with the same risk profile. If we divest from fossil fuels and invest that money into ethical businesses instead then we are able to transition to a more environmentally friendly, sustainable and clean future for both people and the planet. The concept is simple - divest from fossil fuels & use the money for something better!
  1,485 of 2,000 Signatures
  Created by Fossilfrie Penger Trondheim
 • Bergen
  UiB ut av fossil energi - NÅ
  Klimaendringene er den største utfordringen i vår tid. I september 2013 offentliggjorde IPCC sin siste rapport, som slår fast at det er ekstremt sannsynlig at den observerte oppvarmingen i global temperatur siste halvdel av 1900-tallet er et resultat av menneskelig aktivitet og CO2-utslipp. En økning i global temperatur fører til endringer i natur og økosystem som truer vårt livsgrunnlag og annet liv på planeten. Tall fra Carbon Tracker Initiative viser at fire femdeler av verdens kjente ressurser av fossil energi må bli liggende i bakken hvis vi skal ha en reell sjanse for å unngå en global oppvarming over to grader. Den siste rapporten fra FNs Klimapanel IPCC viser at hvis vi fortsetter utslippene som i dag, vil vi ha en økning på over fire grader fra dagens temperatur. Skal vi holde oss innenfor togradersmålet må vi derfor kutte kraftig allerede nå, og utslippene må gå ned med omtrent fem prosent i året. OECD skriver i en ny rapport at vi må kutte radikalt nå, og fullstendig stanse utslipp innen 2050. Norge har vært heldige til nå, men vi ser at vår velferd er basert på utnyttelse av ressurser og menneskeliv i andre deler av verden. Samtidig som vi har tilgang på enorme energiressurser fra fornybar energi, utvinner vi olje og gass i et tempo som verken gagner oss eller verden i det lange løp. Å kutte i produksjonen handler ikke om at vi skal stanse oljeproduksjonen over natten, men krever at vi umiddelbart må begynne en omstilling til et fossilfritt samfunn. Universiteter og andre offentlige forskingsinstitusjoner har en enormt viktig rolle som premissleverandører for en slik omstilling. I følge de etiske retningslinjene for naturvitenskap og teknologi skal forskning være i overenstemmelse med menneskerettighetene, en bærekraftig utvikling og respekt for miljøet. I tillegg skal føre var-prinsippet anvendes der det er ”plausibel, men usikker kunnskap om en teknologisk anvendelse eller utvikling av et forskningsfelt kan føre til etisk uakseptable konsekvenser for helse, samfunn eller miljø”. Gitt tallene og scenariene fra FN, er det grunn til å stille spørsmål ved etikken rundt fortsatt forskning på teknologi som fører til mer utvinning og utslipp fra fossil energi. Universitetet i Bergen samarbeider med næringsliv på en rekke områder. Tette bånd til næringslivet har vært og er samfunnsnyttig på flere områder, men samarbeidspartnere må velges med omhu. UiB har i lang tid hatt en samarbeidsavtale med Statoil gjennom Akademia-avtalen. Avtalen står i kraft til 2018, men det sannsynlig at den vil bli forlenget forbi dette tidspunktet. For øyeblikket diskuteres det hvordan en forlenget avtale vil se ut. Dette er problematisk da samarbeidet forutsetter forskning som kan bidra til økt utvinning og en forlengelse av fossilalderen. Universitetet binder seg dessuten til positiv omtale av resultatene fra forskingen under avtalen, og setter dermed institusjonens uavhengighet i fare.
  984 of 1,000 Signatures
  Created by Ragnhild Dale
 • Oslo
  Divest Norway's "Petroleum fund"
  The world's largest souvereign wealth fund, http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/, is holding shares worth $37bn dollars in 146 of the 200 biggest oil and coal companies, of which total reserves represent 679 gigatons CO2 if burned. The fund's huge positions in fossil fuels also violate their own ethical guidelines (Sec. 3 c) : The Ministry of Finance may, on the advice of the Council of Ethics, exclude companies from the investment universe of the Fund if there is an unacceptable risk that the company contributes to or is responsible for: c) severe environmental damage; http://www.regjeringen.no/mobil/en/sub/styrer-rad-utvalg/ethics_council/ethical-guidelines.html?id=425277 (background material presented in Norwegian) http://www.framtiden.no/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=621&Itemid=194 By the way, the whole fund ($130 bn) is fully derived from the petroleum industri (taxes, licence fees and dividends).
  59 of 100 Signatures
  Created by Oyvind Aasbrenn