Skip to main content

To: NTNU og SiT

NTNU og SiT ut av fossil energi - nå

kravene vi stiller til NTNU og SiT er:

1. All ny investering i fossil energi stoppes
2. Penger investert i fossil energi flyttes til investeringer i andre næringer innen 5 år
3. Det publiseres fremdriftsrapporter som blir gjort offentlig tilgjengelige

--------

Fossilfrie Penger Trondheim demands that NTNU & SIT:
1. Immediately freeze all new fossil fuel investments
2. Fully withdraw current investments within 5 years
3. Publish a public report showing progress towards divestment quarterly

Why is this important?

For øyeblikket vet vi at SiT og NTNU tilsammen har minst 17 millioner investert i fossil energi. Den totale verdien er helt sikkert høyere siden vi er usikre på hvor mye av SiTs internasjonale investeringer som er plassert i fossilbransjen.

Kampanjen er viktig av både miljømessige og økonomisk årsaker.

Miljøsaken:
Klimaendringene er den største utfordringen i vår tid. I september 2013 offentliggjorde IPCC sin siste rapport som slår fast at det er ekstremt sannsynlig at den observerte oppvarmingen i global temperatur siste halvdel av 1900-tallet er et resultat av menneskelig aktivitet og CO2-utslipp. En økning i global temperatur fører til påvirkninger på natur og økosystemer som truer vårt livsgrunnlag og annet liv på planeten.

Tall fra Carbon Tracker Initiative viser at fire femdeler av verdens kjente ressurser av fossil energi må bli liggende i bakken hvis vi skal ha en reell sjanse for å unngå en global oppvarming over to grader. Selv de mest konservative regjeringer i verden er enige om at to grader oppvarming er for mye. Den siste rapporten fra FNs Klimapanel IPCC viser at hvis vi fortsetter utslippene som i dag, vil vi ha en økning på over fire grader fra dagens temperatur.

Hvis det er galt å ødelegge klimaet er det også galt å tjene penger på at klimaet ødelegges.

Økonomisaken:
Investering i fossile energikilder blir stadig mer risikabelt og eksperter advarer nå om en "karbonboble". Når verdens regjeringer bestemmer seg for å regulere utslipp av klimagasser og fossilt brennstoff, får vi en situasjon hvor selskaper er tvunget til å la kull, olje og gassreserver ligge igjen under bakken, noe som vil føre til at aksjekursen deres etter hvert vil falle.

I praksis er det ingen spesiell risiko ved å ikke investere i fossil energi, det er mange fossilfrie fond med samme risiko- og avkastningsprofil.

Deinvestering skjer allerede nå i Norge. Skagenfondene har annonsert en reduksjon i sine fossile investeringer på 50%, og Storebrand ekskluderer nå 23 kullselskaper fra sin investeringsportefølje fordi de sier slike investeringer vil være verdiløse i fremtiden.

Hvis vi trekker ut pengene fra fossile energikilder og investerer i fossilfrie selskaper i stedet, kan vi begynne på en overgang til en mer miljøvennlig, bærekraftig og ren framtid både for oss mennesker og for jorda vår.

Konseptet er enkelt: ta pengene ut av fossil energi, og bruk dem på bedre ting!

--------

At the moment we know that combined SiT & NTNU have at least 17 millon kroner invested in fossil fuels. The total value is very likely to be higher that this as we are unsure as to how much of SiTs international investments are in the fossil fuel industry.

The campaign is important for both environmental and economic reasons.

Environmental case:

Climate change is the biggest issue of the day facing us and our planet. In the latest IPCC report published in September 2013, it was stated that it was extremely likely that the warming of global temperature in the second half of the last century was due to human activity, namely increased CO2 into the atmosphere from human activity burning fossil fuels. The effects of global warming are widespread and threaten our livelihoods, our ecosystem services and nature as we know it.

Figures from the Carbon Tracker Initiative show that 4/5th of the world’s known fossil fuel resource base must be left untouched in the ground to have a fair chance of avoiding exceeding the 2 degree limit which even the most conservative governments in the world have agreed would be too much. Emitting at present rates will lead to a four degree temperature warming. To stay within a two degree limit, we must sharply reduce our emission levels by approximately 5% per year.

If it wrong to wreck the climate then it is also wrong to profit from that wreckage.

Economics case:

Investing in fossil fuels is more risky and experts are now warning of a ‘carbon bubble’. When the worlds governments decide to regulate greenhouse gas emissions and the use of fossil fuels we will have a situation where businesses are forced to keep their coal, oil and gas reserves in the ground and therefore their share prices will drop significantly.

Economic experts have assessed the case of fossil fuels and in reality there is nothing particularly risky in divesting from fossil fuels and there are many funds that are fossil free with the same risk profile.

If we divest from fossil fuels and invest that money into ethical businesses instead then we are able to transition to a more environmentally friendly, sustainable and clean future for both people and the planet.

The concept is simple - divest from fossil fuels & use the money for something better!

Trondheim, Norge

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2014-10-14 10:35:22 -0400

1,000 signatures reached

2014-04-11 17:02:24 -0400

500 signatures reached

2014-03-05 05:44:12 -0500

100 signatures reached

2014-03-04 06:47:08 -0500

50 signatures reached

2014-03-04 04:50:37 -0500

25 signatures reached

2014-03-03 17:24:25 -0500

10 signatures reached