Skip to main content

To: Linköpings universitet

Divestera Linköpings universitet

--English below--
Vi vill att Linköpings universitets pengar blir fossilfria. De pengar som finansierar utbildning och framtidens kompetens borde inte samtidigt stödja smutsig energi och driva på klimatförändringarna - detta är ologiskt, omoraliskt och även finansiellt kortsiktigt. Vi vill se att vårt universitet visar ambition, ledarskap och ansvar genom att tydligt ta ställning mot kol, olja och gas - och för vår framtid - genom att divestera* ur fossilindustrin. Genom att signerar så stöttar du att Linköpings universitet ska divestera.

Våra krav är att Linköpings universitet ska:
1 - Upphöra med nya placeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet** är utvinning av fossil energi.

2 - Inom två år avveckla allt befintligt ägande i fossil energi

3 - På ett transparent sätt redovisa universitetets väg mot fullbordad divestering

4 - Uppmana sina anställdas pensionsförvaltare, i första hand AP-fonderna, att divestera sina fossila tillgångar.

Genom att divestera från fossila bränslen kan Linköpings universitet visa att de tar klimatförändringarna och vår framtid på allvar.
*Divestera/ Divestering: Att sälja av investeringar/aktieinnehav från bolag eller en industri på etiska, moraliska eller finansiella grunder.
**Maximalt 5% av omsättningen.

We want Linköping University’s money to become fossil free. The money that finance education and the competence of the future should not at the same time support dirty energy and accelerate climate change - this is illogical, immoral and financially shortsighted. We want our university to show ambition, leadership and responsibility by clearly taking a stand against coal, oil and gas - and for our future - by divesting* from the fossil fuel industry. By signing you are supporting Linköping University to divest.

Our demands are that Linköping University shall:

1 - Stop all new investments in companies which main activities** is the extraction of fossil energy.

2 - Within two years divest all current ownership of fossil fuel stocks

3 - In a transparent manner show the university’s road towards a complete divestment

4 - Encourage all its employees pension asset management, primarily the AP-funds (swedish state-regulated pension funds), to divest their fossil assets.

By divesting from fossil fuels Linköping University can show that they take climate change and our future seriously.
*Divest/Divesting: To sell investments/stocks from companies or industries on ethical, moral or financial grounds.
**Maximun 5% of the turnover.

Why is this important?

--English below--
Linköpings universitet förvaltar just nu runt 55 miljoner kronor i olika stiftelser, där delar är investerade i fossila företag. Dessa pengar förvaltas enligt en placeringspolicy där det är reglerat vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet att investera i. Det är placeringspolicyn universitetet måste ändra för att lova att de inte ska investera fossilt igen.

Att divestera är ett tydligt ställningstagande för hållbarhet och en insats för att försvaga en industri som har alldeles för stort inflytande i vårt samhälle. Det innebär ett ställningstagande som förändrar normer, attityder, och som klipper det sociala band som vi har som samhälle till fossilindustrin.

Linköpings universitet håller ett högt tonläge i hållbarhetsdebatten, vilket vi anser är oförenligt med att göra vinst på fossila bränslen och den förstörelse det driver. Universitetet har visat intresse och vilja för att divestera, och vi tycker att det är hög tid att detta genomförs.

När Parisavtalet skrevs på så lovade Sverige att vi ska göra allt vad vi kan för att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning. I detta arbete bör Linköpings universitet visa ledarskap och det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt.

Tack

Linköping University is now managing around 55 million SEK for different trusts, where parts are invested in fossil fuel companies. This money is being managed according to an investment policy, where it is regulated what the university can and can not invest in. The policy is what needs to be changed for them to promise not to invest in fossil fuels again.

To divest is a clear stand for sustainability and a step towards weakening an industry that has a too big an influence in our society. It is a stand that changes norms, attitudes, and that cuts the social bond that we have as a society to the fossil fuel industry.

Linköping University has a very high high profile in the sustainability debate, which we think is not compatible with making profits from fossil fuels and the destruction it pushes. The university has shown an interest in divesting and we think it is about time that it happens.

When the Paris Agreement was signed, Sweden promised that we would do whatever we can to stay below 1.5 degrees Celcius of global warming. As a part of this work Linköping University should show leadership and the least we can do is as much as possible.

Thank you.

Linköpings universitet, Linköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2016-09-21 05:17:20 -0400

500 underskrifter nådda

2016-05-30 04:08:26 -0400

100 underskrifter nådda

2016-05-29 14:42:08 -0400

50 underskrifter nådda

2016-05-29 12:55:09 -0400

25 underskrifter nådda

2016-05-29 12:02:26 -0400

10 underskrifter nådda