Fossil Free Sweden

För att undvika katastrofala klimatförändringar kan vi inte starta någon mer fossil utvinning. Istället måste den fossila infrastruktur som finns börja monteras ner. Svenska institutioner har ett ansvar att sluta stödja en industri vars affärsmodell bygger på att förstöra vår framtid.

Divestering ur fossila bränslen, dvs att sälja av allt finansiellt innehav (fonder, aktier osv) i olje-, kol- och gasbolag, är det enda rimliga valet för högskolor, kommuner, pensionsförvaltare och andra som bryr sig om planeten och dess invånare. Ingen institution med pengar kvar i denna smutsiga bransch har på verkligt allvar tagit ställning för en hållbar värld.

I Sverige kräver vi därför att institutioner såsom universitet, kommuner och pensionsfonder:

1. Genast fryser nya investeringar i fossilindustrin
2. Under en 5-årsperiod divesterar sitt befintliga innehav i fossilindustrin
3. Att redovisa sin divestering på ett transparent och lättillgängligt sätt
4. Kontaktar sina anställdas pensionsförvaltare och ber dem också att divestera

Nedan ser du de kampanjer som redan pågår i Sverige. Det är enkelt att starta en egen, det kan du göra här på hemsidan! Vår kampanjsamordnare Christian Tengblad nås på [email protected] eller på 070-4001407

Find your local campaign
Your Location

Campaigns (15)

 • Fossilfria Pengar vid Mittuniversitetet
  English below Divest MIUN Mittuniversitetet Östersund har flera program och kurser som förbereder den kommande generationen för klimatförändring. En av bygnaderna har ett tak som är fullt med solpaneler och kafeterian servera vegetarisk mat. Forskning kring ämnet finns. Universitetets vision stämmer redan med klimatförändringsfrågan. Östersunds kommun har bestämt att divestera. Men det är fortfarande ett krav att Miun Östersund är en del av att försöka lösa problemet lika mycket som att och sluta vara en del av det. Genom divestering kan vi reducera klimatförändringens oförväntade effekter och utveckla universitets ekonomiska framtid på ett hållbart sätt. Därför kräver vi att universitetet ska minska och över tid avbryta alla fossila investeringar och vara mer transparent i sin ekonomi. Som studenter, personal, alumni, representater och aktieägare av universitetet, tror vi att kostnaden som uppstår är en värdefull investering i vår gemensamma framtid, en förbättring av bilden av Mittuniviversitet och ekonomisk stabilitet. ------ Divest MIUN Mittuniversitet has several programs and courses which prepare the next generation for addressing the issues of climate change. A building's roof is covered in solar panels and the local cafeteria has among other options a daily vegetarian choice. Research is being carried out in the field. The general sentiment is that the university's vision is aligned with the issue of climate change. The municipality of Östersund has already decided to divest. However, it is as necessary that Mittuniversitet Östersund is a part of the solution as it stops being a part of the problem. By taking a proactive approach this institution can reduce the undesirable effects of changing the world's climate and create a more sustainable economic future for itself. Therefore, we demand that the institution wind down all it's investments into fossil fuels and becomes transparent with their economic policy. As students, staff, alumni, representatives, and shareholders of this university, we believe divesting is a worthwhile investment into our common future, the image of the university, and its financial stability.
  52 of 100 Signatures
  Created by Vartan Ahrens
 • Surahammar
  Vi vill divestera Surahammars kommun
  Vi vet att fossilindustrin är en bidragande orsak till miljöförstöring och klimatförändring. Vi vill därför inte vara delaktiga i dessa negativa projekt som kommer att ha konsekvenser för våra och våra barns och barnbarns liv. Vi vill därför att kommunens förtoendevalda tar uppdraget att se till att inte bidra till fossilindustrins negativa påverkan på största allvar. Vi är övertygande om att ett slut på fossilberoendet kommer att gynna våran kommun i framtiden. Vi vill att kommunfullmäktige berättar årligen för oss hur arbetet med divestering har framskridit så att vi som invånare kan vara stolta över att vi i Surahammar ta vårt ansvar och visa att divestering är en möjlighet.
  14 of 100 Signatures
  Created by Martina Jarnuszak
 • Divest the Nobel Foundation from fossil fuels
  We love Nobel. We love how it’s awards celebrate the greatest achievements of, and for, mankind. But there is one thing we do not love; its investments in the fossil fuel industry, which are driving climate change. We therefore call on the Nobel Foundation to commit to divest from fossil fuels. Why is this important? Climate change is the greatest challenge humanity has encountered. Warming in excess of 1.5°C will have catastrophic consequences [1]. In order to have a chance of staying below this temperature rise, 80% of known fossil fuel reserves must stay in the ground [2]. The fossil fuel industry currently holds vast carbon reserves which if burnt would result in emissions 5 times larger than that which is scientifically deemed to be safe [2]. All available evidence suggests that fossil fuel companies intend to burn the reserves within their control. In addition, companies such as Shell are actively trying to discover new reserves, often in environmentally sensitive regions. If it is wrong to damage the world we live in, then it is wrong to profit from that damage. Responsible investors should no longer be profiting from the destructive activities of these companies. And especially not the Nobel Foundation, which aims to highlight work done for the benefit of mankind. Fossil fuel investments are becoming increasingly risky as the cost of extraction increases and international treaties restrict the use of fossil fuels [2]. Not only does it make moral sense not to invest in the destruction of our planet, it also makes financial sense. By divesting from fossil fuels, the Nobel Foundation will join institutions such as Stockholm University and city and The Rockefeller Brothers Fund amongst many others [3], in leading by example to help create a sustainable future for our world. References [1] https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf [2] http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/2014/09/Unburnable-Carbon-Full-rev2-1.pdf [3] http://gofossilfree.org/commitments/
  2,131 of 3,000 Signatures
  Created by Andrew Maunder
 • Linköping
  Divestera Linköpings universitet
  --English below-- Linköpings universitet förvaltar just nu runt 55 miljoner kronor i olika stiftelser, där delar är investerade i fossila företag. Dessa pengar förvaltas enligt en placeringspolicy där det är reglerat vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet att investera i. Det är placeringspolicyn universitetet måste ändra för att lova att de inte ska investera fossilt igen. Att divestera är ett tydligt ställningstagande för hållbarhet och en insats för att försvaga en industri som har alldeles för stort inflytande i vårt samhälle. Det innebär ett ställningstagande som förändrar normer, attityder, och som klipper det sociala band som vi har som samhälle till fossilindustrin. Linköpings universitet håller ett högt tonläge i hållbarhetsdebatten, vilket vi anser är oförenligt med att göra vinst på fossila bränslen och den förstörelse det driver. Universitetet har visat intresse och vilja för att divestera, och vi tycker att det är hög tid att detta genomförs. När Parisavtalet skrevs på så lovade Sverige att vi ska göra allt vad vi kan för att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning. I detta arbete bör Linköpings universitet visa ledarskap och det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt. Tack Linköping University is now managing around 55 million SEK for different trusts, where parts are invested in fossil fuel companies. This money is being managed according to an investment policy, where it is regulated what the university can and can not invest in. The policy is what needs to be changed for them to promise not to invest in fossil fuels again. To divest is a clear stand for sustainability and a step towards weakening an industry that has a too big an influence in our society. It is a stand that changes norms, attitudes, and that cuts the social bond that we have as a society to the fossil fuel industry. Linköping University has a very high high profile in the sustainability debate, which we think is not compatible with making profits from fossil fuels and the destruction it pushes. The university has shown an interest in divesting and we think it is about time that it happens. When the Paris Agreement was signed, Sweden promised that we would do whatever we can to stay below 1.5 degrees Celcius of global warming. As a part of this work Linköping University should show leadership and the least we can do is as much as possible. Thank you.
  895 of 1,000 Signatures
  Created by Filip Lövström
 • Jönköping
  Fossil Free Jönköping
  Genom att helt och hållet exkludera fossilindustrin i kommunens kapitalplaceringar kan Jönköpings kommun klart och tydligt visa vilken väg som de väljer att gå. Att ta avstånd från fossilindustrin är en tydlig signal till kommunens invånare och omvärlden att Jönköpings kommun inte vill finansiera en industri som har oerhört negativ påverkan på klimatet och miljön.
  60 of 100 Signatures
  Created by Maja Öberg
 • Uppsala
  Divest Fossil Fuels SLU!
  Planeten värms upp av utsläppen som till störst del orsakas av förbränning av fossila bränslen. Är det fel att förstöra klimatet så är det fel att göra vinster på den förstöringen och fel att finansiera den! Som Lantbruksuniversitet har SLU en viktig roll för miljön och klimatet och ett beslut om divestering väger tungt i klimatdebatten! ------------------------------------------------------------------------------------- We all know the connection between fossil fuels and climate change. An Environmentally friendly university like SLU has to lead the way not only in theory, but also in practice!
  416 of 500 Signatures
  Created by Sarah Aspenström
 • Luleå
  Fossil Free Luleå tekniska univeritet
  80% av världens kända fossila bränslereserver måste stanna kvar i marken om klimatförändringarna ska kunna bromsas. Att lyfta ut pengar som är investerade i kol, olja och naturgas (att divestera) är ett viktigt steg i att uppnå detta. Kampanjen Fossil Free Sverige jobbar för denna förändring. Förändringen behövs för att belysa det omoraliska i att investera i en bransch som gör vinster på att förstöra vårt klimat. Kampanjen har nu kommit till Luleå och är en del av en internationell, partipolitiskt obunden rörelse som har fått många stora städer och organisationer att divestera sina tillgångar. Nu är det Luleå tekniska universitets tur att visa sitt engagemang och din röst behövs. Skriv på namninsamlingen och kontakta gärna kampanjgruppen på [email protected] om du vill göra mer.
  85 of 100 Signatures
  Created by Niklas Öqvist
 • Uppsala
  Fossil Free Uppsala Universitet
  Om världen ska klara de klimatmål som forskare enats om krävs det att fyra femtedelar av all kol, olja och gas stannar under jorden. Detta betyder att enorma summor pengar som fossilindustrin räknar som sina tillgångar, är pengar som inte får realiseras - en "fossilbubbla". Investeringar i fossila bränslen är både oetiskt, ohållbart och oekonomiskt. Framförallt är det att sätta ungas framtid på spel! Vi studenter på Uppsala Universitet vill visa att vi ställer oss bakom en ansvarsfull placering av de pengar som finansierar vår utbildning! UU har tagit en del steg mot att verka för hållbar utveckling. Vi vill uppmärksamma att även vart pengar investeras har stor betydelse för vilka värden skolan kommunicerar och vilka verksamheter den stödjer. Denna fråga har uppmärksammats på flera andra universitet och högskolor i Sverige, och är en del av en större internationell kampanj. Vi vill se att UU går före i denna utveckling! Studenter kan och borde påverka sin skola i en hållbar riktning! ENGLISH: If we are to reach the global climate goals agreed upon by scientists, 80 % of all coal, oil and gas need to remain unexploited. Hence, we have enormous amounts of money which are counted as assets by the fossil industry but cannot actually be realized – a “fossil bubble”. Investment in fossil fuel is unethical, unsustainable and uneconomical. Above all it is jeopardizing the future of today’s youth! As Uppsala University students, we want to show our support for responsible investment of the money that is financing our education! The university has taken some steps in working for a more sustainable development. We would like to draw attention to the fact that financial investments are also of major importance for the values that the university communicates and the activities it supports. This issue has been highlighted at a number of universities and colleges in Sweden, and is part of a larger international campaign. We would like to see UU take the lead in this development! Students can, and should, influence their university to move in a more sustainable direction!
  1,731 of 2,000 Signatures
  Created by Fanny Sannerud
 • Stockholm
  Fossil Free Stockholms Universitet
  Om världen ska klara de klimatmål som forskare enats om krävs att fyra femtedelar av all kol, olja och gas stannar under jorden. Detta betyder att offantliga summor pengar som fossilindustrin räknar som sina tillgångar, är pengar som inte får realiseras - en "fossilbubbla". Investeringar i fossila bränslen är både oetiskt, ohållbart och oekonomiskt. Och framförallt är det att sätta ungas framtid på spel! Vi studenter på Stockholms Universitet vill visa att vi ställer oss bakom en ansvarsfull placering av de pengar som finansierar vår utbildning! SU har tagit en del steg mot att verka för hållbar utveckling. Vi vill uppmärksamma att även vart pengar investeras har stor betydelse för vilka värden skolan kommunicerar och vilka verksamheter den stödjer. Just nu finns en del av de pengar som SU förvaltar i just fossilindustrin. Denna fråga har uppmärksammats på flera andra universitet och högskolor i Sverige, och är en del av en större internationell kampanj. Vi vill se att SU går före i denna utveckling! Studenter kan och borde påverka sin skola i en hållbar riktning! Skriv på för att stödja kampanjen! Vill du bidra till utvecklingen ännu mer och engagera dig i Fossil Free Stockholms Universitet? Du hittar vår grupp här: https://www.facebook.com/groups/468295489937530/
  1,530 of 2,000 Signatures
  Created by Hannes Anagrius
 • Fossil Free Göteborgs universitet
  Fossil Free har kommit till Göteborg! Fossil Free är en internationell kampanj som verkar för att gemensamma tillgångar (skattepengar och andra resurser) som investeras i olja, kol och gas, lyfts ur investeringen (divesteras). Det är inte många institutioner idag som placerar sina tillgångar i vapenindustrin - det är helt enkelt betraktat som omoraliskt. Människor håller med varandra om att vapen inte är okej att stödja. Det vi nu insett är att även olja, kol och gas kan ses som vapen: Vapen riktade mot oss, klimatet och vår framtid. Är det då verkligen moraliskt att ha sina pengar placerade i en industri som utsätter oss alla för fara, en industri som bevisligen spenderar miljarder årligen på att genom lobbyism och klimatskeptiska tankesmedjor förhala all politisk handling riktad mot en förnybar omställning? "If it's wrong to wreck the climate, then it's wrong to profit from that wreckage!" Det finns även starka finansiella incitament för att divestera ur fossilindustrin. Vi har råd med absolut max en 2-gradig global medeltemperaturhöjning. För att hålla oss under 2 grader har vi råd att släppa ut max 565 gigaton koldioxid i atmosfären fram till 2050, detta enligt rapporten “Unburnable Carbon” från Carbon Tracker Initiative. Enligt samma rapport sitter dock fossilindustrin redan på gas-, kol- och oljekällor som vid utvinning och förbränning skulle orsaka utsläpp av 2 795 gigaton koldioxid. Utifrån detta kan vi räkna ut att 80% av befintliga fossila bränslen måste lämnas under jord, ifall vi vill bibehålla ett någorlunda stabilt klimat på jorden! Det innebär också att de pengar vi har placerade i dessa bränslen kommer att försvinna i tomma intet så snart alla inser att vi måste lämna 80% under jord - detta är en finansiell bubbla, också känd som "fossilbubblan", som förmodligen kommer att spricka inom en snar framtid. Inte vill väl vi förlora 80% av värdet på stora delar av våra tillgångar? För vidare information besök http://gofossilfree.org/about/ och se gärna "Do the Math", en film som beskriver problematiken med att fossilindustrin ges fria tyglar (med stöd av våra pengar): http://vimeo.com/66066932
  1,650 of 2,000 Signatures
  Created by Hannah Saldert