Skip to main content

To: Lund University

Fossil Free Lund University

Vi har flyttat vår namninsamling / We have moved our petition. Skriv under här / Sign it here!
https://actionnetwork.org/petitions/fossil-free-lund-university

Vi vill att Lunds Universitets pengar blir fossilfria. De pengar som finansierar vår utbildning och framtidens kompetens ska inte samtidigt stödja smutsig energi och driva på klimatförändringarna - detta är både ologiskt, omoraliskt och finansiellt kortsiktigt. Det är på tiden att Lunds Universitet och svenska staten avvecklar allt sitt ägande i kol, olja och gas.

Lunds Universitet skriver att det har en viktig roll i samhället genom att vara en drivkraft för hållbar utveckling. Våra krav är att Lunds Universitet visar detta genom att dess stiftelse:

1 - Upphör med nya placeringar i fossil energi
2 - Inom fem år avvecklar allt befintligt ägande i fossil energi
3 - Varje kvartal på ett transparent sätt redovisar universitetets väg mot en fullbordad desinvestering
4 - Uppmanar sina anställdas pensionsförvaltare, i första hand AP-fonderna, att desinvestera dess tillgångar

Genom att lova detta kan Lunds Universitet visa att de menar allvar med att vara en institution på framkant vad gäller hållbar utveckling.

We want Lund University's money to become free of fossil fuels . The money that funds our education and future competence should not simultaneously support dirty energy and drive climate change - this is both illogical , immoral and financially shortsighted. It is time that the University of Lund and the Swedish government phase out all their shares in coal, oil and gas.

Lund University says that it has an important role in the community by being a driver for sustainable development. Our requirement is that Lund University shows that and:

1 - Stops new investments in fossil energy
2 - Within five years phases out all existing ownership in fossil energy
3 - Transparently reports the university's progress towards a completed disinvestment each trimester
4 - Ask their employees' pension funds , primarily the AP funds, to divest its assets

By giving this promise, Lund University show that they are serious about being an institution at the forefront of sustainable development.

Why is this important?

Fossil Free är en global kampanj för att flytta våra gemensamma tillgångar (skattepengar och andra resurser) från investeringar i olja, kol och gas.

Det är inte många institutioner idag som placerar sina tillgångar i vapenindustrin - det är helt enkelt betraktat som omoraliskt. Människor håller med varandra om att vapen inte är okej att stödja. Det vi nu insett är att även olja, kol och gas kan ses som vapen: Vapen riktade mot oss, klimatet och vår framtid. Är det då verkligen moraliskt att ha sina pengar placerade i en industri som utsätter oss alla för fara, en industri som bevisligen spenderar miljarder årligen på att genom lobbyism och klimatskeptiska tankesmedjor förhala all politisk handling riktad mot en förnybar omställning? "If it's wrong to wreck the climate, then it's wrong to profit from that wreckage!"

Det finns även starka finansiella incitament för att divestera ur fossilindustrin. Vi har råd med absolut max en 2-gradig global medeltemperaturhöjning. För att hålla oss under 2 grader har vi råd att släppa ut max 565 gigaton koldioxid i atmosfären fram till 2050, detta enligt rapporten “Unburnable Carbon” från Carbon Tracker Initiative. Enligt samma rapport sitter dock fossilindustrin redan på gas-, kol- och oljekällor som vid utvinning och förbränning skulle orsaka utsläpp av 2 795 gigaton koldioxid. Utifrån detta kan vi räkna ut att 80% av befintliga fossila bränslen måste lämnas under jord, ifall vi vill bibehålla ett någorlunda stabilt klimat på jorden! Det innebär också att de pengar vi har placerade i dessa bränslen kommer att försvinna i tomma intet så snart alla inser att vi måste lämna 80% under jord - detta är en finansiell bubbla som förmodligen kommer att spricka inom en snar framtid. Inte vill väl vi förlora 80% av värdet på stora delar av våra tillgångar?

Se gärna "Do the Math", en film som beskriver problematiken med att fossilindustrin ges fria tyglar (med stöd av våra pengar): http://vimeo.com/66066932

ENGLISH
Fossil Free is an international campaign to move our common assets (tax money and other resources) from investments in oil, coal and gas.

There are not many institutions today that invest in the weapon industry - it is simply regarded as immoral. People agree with each other about weapons is not okay to support. What we have realized, is that oil, coal and gas can be seen as weapons as well, weapons directed against us, the climate and our future. Is it then really moral to have ones money invested in an industry that puts us all at risk, an industry that evidently spends billions annually to procrastinate any political act directed against a renewable conversion, through lobbying and climate skeptic think tanks? "If it 's wrong to wreck the climate , then it's wrong to profit from that wreckage ! "

There are also strong financial incentives to divest from the fossil industry. A 2 degree global temperature rise is the absolute maximum we can afford. To stay below 2 degrees , we can afford to emit maximum 565 gigatons of carbon dioxide in the atmosphere by 2050 , according to the report "Unburnable Carbon" from Carbon Tracker Initiative. According to the same report , the fossil industry already holds gas, coal and oil sources that would cause the release of 2,795 gigatons of carbon dioxide when extracted and incinerated. From this we can understand that 80% of existing fossil fuels must be left in the ground, if we want to maintain a reasonably stable climate on earth! It also means that the money we have invested in these fuels will disappear into nothing as soon as everyone realizes that we have to leave 80% in the ground - this is a financial bubble that will probably crack in the near future. We surely don't want to lose 80% of the value of much of our assets?

The film "Do the Math" above is a movie that describes the problems associated with our financial support to the fossil fuel industry.
Lund, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2014-05-23 04:45:50 -0400

Today the board is again discussing divestment! Help them decide by sharing and posting on twitter/facebook! Link to facebook-picture: https://www.facebook.com/fossilfreeswe/photos/a.288664237939043.1073741828.276384475833686/382483441890455/?type=1&theater

Thank you all for signing, it's your help that has made this possible!

2013-11-16 06:14:35 -0500

Hello everybody!
We will be having a screening of Do the Math this Tuesday (19/11) at 18:30 at Ekologihuset in Lund (together with HU). You are most welcome to come and learn more about what the fossil free movement is all about, meet our group and have some fika and interesting discussions with us. Looking forward to see you!
Facebook link: https://www.facebook.com/events/619892411404067/?notif_t=plan_user_joined

//Lisa

2013-09-13 17:09:27 -0400

50 signatures reached

2013-09-13 16:52:05 -0400

25 signatures reached

2013-09-13 15:15:30 -0400

10 signatures reached