Skip to main content

To: Uppsala Universitet

Fossil Free Uppsala Universitet

Vi vill se att Uppsala Universitet:
1. Upphör med nya placeringar i fossil energi
2. Inom fem år avvecklar all befintlig placering (inkl. ägande, förvaltning, utlåning) i fossil energi
3. Regelbundet och på ett transparent sätt redovisar universitetets väg mot en fullbordad divestering*
4. Uppmanar sina anställdas pensionsförvaltare, i första hand AP-fonderna, att divestera* dess tillgångar

*Divestera/Divestering:
Att flytta/sälja av investeringar/aktieinnehav från ett bolag eller en industri på etiska, moraliska eller finansiella grunder.

ENGLISH:

We call on Uppsala University to:
1. Freeze any new investment in fossil fuel companies
2. Divest within five years from direct ownership and from any commingled funds that include fossil fuel public equities and corporate bonds
3. Regularly and transparently account for the university’s progress towards complete divestment from fossil fuel
4. Encourage the managers of its employees’ pension funds (primarily the national pension funds) to divest from fossil fuel

Why is this important?

Om världen ska klara de klimatmål som forskare enats om krävs det att fyra femtedelar av all kol, olja och gas stannar under jorden. Detta betyder att enorma summor pengar som fossilindustrin räknar som sina tillgångar, är pengar som inte får realiseras - en "fossilbubbla". Investeringar i fossila bränslen är både oetiskt, ohållbart och oekonomiskt. Framförallt är det att sätta ungas framtid på spel!

Vi studenter på Uppsala Universitet vill visa att vi ställer oss bakom en ansvarsfull placering av de pengar som finansierar vår utbildning!

UU har tagit en del steg mot att verka för hållbar utveckling. Vi vill uppmärksamma att även vart pengar investeras har stor betydelse för vilka värden skolan kommunicerar och vilka verksamheter den stödjer.

Denna fråga har uppmärksammats på flera andra universitet och högskolor i Sverige, och är en del av en större internationell kampanj. Vi vill se att UU går före i denna utveckling! Studenter kan och borde påverka sin skola i en hållbar riktning!

ENGLISH:

If we are to reach the global climate goals agreed upon by scientists, 80 % of all coal, oil and gas need to remain unexploited. Hence, we have enormous amounts of money which are counted as assets by the fossil industry but cannot actually be realized – a “fossil bubble”. Investment in fossil fuel is unethical, unsustainable and uneconomical. Above all it is jeopardizing the future of today’s youth!

As Uppsala University students, we want to show our support for responsible investment of the money that is financing our education!

The university has taken some steps in working for a more sustainable development. We would like to draw attention to the fact that financial investments are also of major importance for the values that the university communicates and the activities it supports.

This issue has been highlighted at a number of universities and colleges in Sweden, and is part of a larger international campaign. We would like to see UU take the lead in this development! Students can, and should, influence their university to move in a more sustainable direction!
Uppsala, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2015-05-13 08:03:04 -0400

1,000 signatures reached

2015-03-14 08:09:10 -0400

500 signatures reached

2014-05-26 05:32:22 -0400

50 signatures reached

2014-05-23 08:23:28 -0400

25 signatures reached

2014-05-22 08:19:15 -0400

10 signatures reached