Skip to main content

To: Universitetet i Bergen

UiB ut av fossil energi - NÅ

Gjennom dette oppropet anmoder vi Universitetet i Bergen om å:
• Ta samfunnsansvar som offentlig forskningsinstitusjon, og sette klare krav til at forskning tilknyttet universitetet er i tråd med togradersmålet Norge som nasjon er forpliktet til.
• Se til at valg av samarbeidspartnere følger forskningsetiske retningslinjer .
• Sørge for at midlene innenfor Akademia-avtalen med Statoil ikke går til å forlenge fossilalderen.
• Offentliggjøre investeringsprofilen for fond og økonomiske reserver ved Universitetet og arbeide for å avvikle alle investeringer knyttet til fossil energi i løpet av en 2-årsperiode.
• Ikke la seg bruke som rekrutteringsarena for petroleumsindustrien.

Why is this important?

Klimaendringene er den største utfordringen i vår tid. I september 2013 offentliggjorde IPCC sin siste rapport, som slår fast at det er ekstremt sannsynlig at den observerte oppvarmingen i global temperatur siste halvdel av 1900-tallet er et resultat av menneskelig aktivitet og CO2-utslipp. En økning i global temperatur fører til endringer i natur og økosystem som truer vårt livsgrunnlag og annet liv på planeten.

Tall fra Carbon Tracker Initiative viser at fire femdeler av verdens kjente ressurser av fossil energi må bli liggende i bakken hvis vi skal ha en reell sjanse for å unngå en global oppvarming over to grader. Den siste rapporten fra FNs Klimapanel IPCC viser at hvis vi fortsetter utslippene som i dag, vil vi ha en økning på over fire grader fra dagens temperatur. Skal vi holde oss innenfor togradersmålet må vi derfor kutte kraftig allerede nå, og utslippene må gå ned med omtrent fem prosent i året. OECD skriver i en ny rapport at vi må kutte radikalt nå, og fullstendig stanse utslipp innen 2050.

Norge har vært heldige til nå, men vi ser at vår velferd er basert på utnyttelse av ressurser og menneskeliv i andre deler av verden. Samtidig som vi har tilgang på enorme energiressurser fra fornybar energi, utvinner vi olje og gass i et tempo som verken gagner oss eller verden i det lange løp.

Å kutte i produksjonen handler ikke om at vi skal stanse oljeproduksjonen over natten, men krever at vi umiddelbart må begynne en omstilling til et fossilfritt samfunn. Universiteter og andre offentlige forskingsinstitusjoner har en enormt viktig rolle som premissleverandører for en slik omstilling.

I følge de etiske retningslinjene for naturvitenskap og teknologi skal forskning være i overenstemmelse med menneskerettighetene, en bærekraftig utvikling og respekt for miljøet. I tillegg skal føre var-prinsippet anvendes der det er ”plausibel, men usikker kunnskap om en teknologisk anvendelse eller utvikling av et forskningsfelt kan føre til etisk uakseptable konsekvenser for helse, samfunn eller miljø”. Gitt tallene og scenariene fra FN, er det grunn til å stille spørsmål ved etikken rundt fortsatt forskning på teknologi som fører til mer utvinning og utslipp fra fossil energi.

Universitetet i Bergen samarbeider med næringsliv på en rekke områder. Tette bånd til næringslivet har vært og er samfunnsnyttig på flere områder, men samarbeidspartnere må velges med omhu. UiB har i lang tid hatt en samarbeidsavtale med Statoil gjennom Akademia-avtalen. Avtalen står i kraft til 2018, men det sannsynlig at den vil bli forlenget forbi dette tidspunktet. For øyeblikket diskuteres det hvordan en forlenget avtale vil se ut. Dette er problematisk da samarbeidet forutsetter forskning som kan bidra til økt utvinning og en forlengelse av fossilalderen. Universitetet binder seg dessuten til positiv omtale av resultatene fra forskingen under avtalen, og setter dermed institusjonens uavhengighet i fare.

How it will be delivered

The petition will officially be delivered on Tuesday, the 16th of May, at 9 am in the rector's office at Muséplassen 1.

Bergen, Norge

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2013-12-23 03:46:03 -0500

500 signatures reached

2013-11-26 18:00:17 -0500

100 signatures reached

2013-11-26 05:20:32 -0500

50 signatures reached

2013-11-25 15:09:57 -0500

25 signatures reached

2013-11-25 11:53:57 -0500

10 signatures reached