Skip to main content

To: THE BOARD AND THE UNIVERSITY COLLEGIUM OF THE UNIVERSITY OF THE EASTERN FINLAND

University of Eastern Finland: Go fossil free!

Ilmastonmuutos on yksi vakavimmista ihmiskunnan tulevaisuuteen kohdistuvista uhista. Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää nopeaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä. Samaan aikaan muun muassa tiedeyhteisöjen sijoitukset hiili-, öljy- ja kaasuyhtiöihin ylläpitävät osaltaan fossiilisten polttoaineiden tuotantoa.

On edesvastuutonta tehdä voittoa sijoituksilla, jotka vievät planeettaamme kohti ilmastokatastrofia. Siksi me allekirjoittaneet haluamme, että Itä-Suomen yliopisto:

1. Selvittää nykyiset sijoituksensa fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin.

2. Jäädyttää välittömästi kaikki uudet sijoituksensa fossiilienergiayhtiöihin, jotka kuuluvat maailman kahdensadan hiilidioksidibudjetiltaan suurimman yrityksen joukkoon.[1]

3. Luopuu viiden vuoden kuluessa näiden yhtiöiden osakkeiden omistuksesta, sekä rahastoista jotka sijoittavat varojaan näiden yhtiöiden osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin. Yliopiston tulee siirtää sijoituksensa yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestäviin sijoituskohteisiin, jotka ovat linjassa yliopiston strategiassa ilmoitettujen arvojen ja tavoitteiden kanssa [2][3]. Uusilla sijoituskohteilla ei saa tukea turvetuotantoa tai ydinvoimaa niiden ympäristövaikutusten takia [4].

4. Raportoi edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisesta vuosittain vuosikertomuksessaan.

------------------------------------------------------

Climate change is one of the most severe threats to the future of humankind. Urgent actions are needed to prevent catastrophic global warming. Investments from academic institutions, among others, to coal, oil, and natural gas companies contribute to the production of fossil fuels.

It is unconscionable to profit from investments that will condemn the planet to climate disaster. Therefore, we the undersigned call for University of Eastern Finland to:

1. Screen for and exclude fossil fuel producing companies from their investment portfolio.

2. Immediately freeze any new investments in the top 200 fossil fuel producing companies in the world [1].

3. Over the next five years, divest from direct ownership of said companies’ equities or corporate bonds, as well as equities in funds that invest in these companies. The University must limit its investments to companies and funds that are in line with the values and goals defined by the University’s strategy [2][3]. The university must not invest in peat production or nuclear power due to their effects on environment [4].

4. Report its progress towards these goals in the University’s annual report.

Why is this important?

Miksi tämä on tärkeää?

Yliopistoilla on moraalinen vastuu yhteiskunnan korkeimman tiedon lähteinä hyödyntää omassa toiminnassaan parasta olemassa olevaa tietoa. Tiedeyhteisön yhteisymmärrys on kiistaton. Emme voi polttaa edes puolta maailmanlaajuisista fossiilisten polttoaineiden tunnetuista varannoista aiheuttamatta tuhoisaa ilmaston lämpenemistä. [5][6][7][8]

Ilmastotieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on suurin yksittäinen syy ihmisen toiminnan aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, josta seuraa äärimmäisen vakavia ekologisia ja sosiaalisia katastrofeja. [5] Itä-Suomen yliopiston tulee toimia esimerkkinä ja harjoittaa kestävää sijoitustoimintaa niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Fossiilienergiayhtiöihin liittyvää taloudellista riskiä kutsutaan “hiilikuplaksi”. Se johtuu alihintaisten kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta markkinahäiriöstä. Hiilikupla on saanut useita sijoittajia vetämään sijoituksensa pois näistä yhtiöistä. [8][9] Sijoittamalla puhtaaseen energiaan ja vihreään talouteen, yliopisto edistää myös opiskelijoidensa työllistymistä ja tukee biotalouden vallankumousta.

Yliopiston siirtyminen kestävään sijoitusstrategiaan on vahva signaali yliopiston henkilökunnalle, opiskelijoille ja sidosryhmille siitä, että yliopiston johto tunnustaa tieteellisen tutkimustyön tulokset ja pyrkii kehittämään yliopiston toimintaa vastuulliseksi.

Strategiassaan Itä-Suomen yliopisto pyrkii vastaamaan ympäristön muutokseen ja luonnonvarojen riittävyyden globaaliin haasteeseen. ”Muuttuvan maailman monimutkaisten haasteiden ratkaiseminen edellyttää kykyä ajatella ja yhdistää asioita uudella tavalla”. [2]

Yhteiskunta tarvitsee edelläkävijöitä, jotka rakentavat uutta kestävää toimintatapaa ja motivoivat muita osallistumaan uusien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen.

------------------------------------------------------

Why is this important?

Universities have the moral responsibility to act as the leading sources of scientific research and education in a society, and according to the best information available. The scientific consensus is clear and overwhelming; we cannot safely burn even half of the world's fossil-fuel reserves without causing destructive global warming. [5][6][7][8]

Climate scientists agree that the use of fossil fuels is the main cause of anthropogenic global warming that will cause extreme ecological and social catastrophes. [5] The University of Eastern Finland should take the lead in confronting climate change by promoting sustainable and financially sound asset management practises. By investing in clean sources of energy and in green economy, the university will improve students’ prospects and support the bio-economy revolution. The economic risk that comes with the use of fossil fuels is referred to as the “Carbon bubble”. Carbon emissions can be produced very cheaply, which causes a disturbance in the market. Many investors have withdrawn their investments in companies that participate in this Carbon bubble.[9][10]

By switching to a sustainable investment strategy the university would send a strong signal to its staff, students, and collaborators; that the university recognises the results of scientific research and will, accordingly, transition to a sustainable investment strategy.

In its strategy the University of Eastern Finland seeks to respond to climate change and the global challenges that arise from the insufficiency of natural resources. “The challenges of a complex and changing world can only be solved by thinking in new ways, and making new connections.” [2]

Society needs pioneers who will build a new, sustainable model and motivate others to participate in a transition to new, better practices.

[1] (ilmoitettujen varantojen sisältämän hiilidioksidimäärän perusteella mitattuna).
http://gofossilfree.org/companies/

[2]
http://www.uef.fi/fi/uef/strategia

[3]
http://www.uef.fi/web/kestava-kehitys/kestava-kehitys

[4] http://www.acadsci.fi/kannanottoja/turpeenenergiakaytto/tiivistelma.pdf

[5]
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WGIAR5_SPM_brochure_en.pdf

[6]
http://carbontracker.live.kiln.it/index.html?CMP=twt_gu

[7]
http://climate.nasa.gov/scientific-consensus

[8]
http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/

[9]
http://gofossilfree.org/endorsements/

[10]
http://www.carbontracker.org/report/carbon-bubble/

Joensuu, Finland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2017-09-27 15:50:12 -0400

500 signatures reached

2015-09-02 14:11:08 -0400

100 signatures reached

2015-09-02 09:32:31 -0400

50 signatures reached

2015-09-02 09:11:46 -0400

25 signatures reached

2015-09-02 07:27:34 -0400

10 signatures reached