Skip to main content

To: THE BOARD AND THE UNIVERSITY COLLEGIUM OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI

UNIVERSITY OF HELSINKI: GO FOSSIL FREE!

EDIT: Helsingin yliopisto pyrkii luopumaan sijoituksistaan fossiilisiin polttoaineisiin vuoden 2020 loppuun mennessä [13].

EDIT: The University of Helsinki aims to divest from fossil fuels by the end of 2020 [13].

------------------------------------------------------

Ilmastonmuutos on yksi vakavimmista ihmiskunnan tulevaisuuteen kohdistuvista uhista. Samaan aikaan, kun ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttäisi nopeaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä, hiili-, öljy- ja kaasuyhtiöt, sekä niiden osakkeenomistajat hyötyvät taloudellisesti yhä jatkuvasta, rajoittamattomasta fossiilisten polttoaineiden tuotannosta.

On edesvastuutonta tehdä voittoa sijoituksilla, jotka vievät planeettaamme kohti ilmastokatastrofia. Siksi me allekirjoittaneet haluamme, että Helsingin yliopisto:

1. Selvittää nykyiset sijoituksensa fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin.

2. Jäädyttää välittömästi kaikki uudet sijoituksensa 200 hiilidioksidibudjetiltaan suurimpaan fossiilisia polttoaineita tuottavaan yhtiöön (ilmoitettujen varantojen sisältämän hiilidioksidimäärän perusteella mitattuna). [1]

3. Luopuu viiden vuoden kuluessa näiden yhtiöiden osakkeiden suorasta omistuksesta sekä muista sijoitusinstrumenteista, kuten rahastoista, jotka sijoittavat varojaan näiden yhtiöiden osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin, ja siirtää sijoituksensa yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävämpiin sijoituskohteisiin, jotka ovat linjassa yliopiston arvojen, tehtävien ja mission kanssa. [2]

4. Raportoi edistymisestään edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa vuosittain vuosikertomuksessaan.

------------------------------------------------------

Climate change is one of the most severe threats to the future of humankind. Although urgent actions are needed to prevent catastrophic global warming, coal, oil and gas companies and their shareholders continue to profit from the unabated production of fossil fuels.

It is unconscionable to profit from investments that will condemn the planet to climate disaster. Therefore, we the undersigned call for the University of Helsinki to:

1. Screen for and exclude the fossil fuel producing companies from their investment portfolio.

2. Immediately freeze any new investments in the top 200 fossil fuel producing companies. [1]

3. Divest from direct ownership of the top 200 fossil fuel producing companies’ equities or corporate bonds, and within five years shift funds to socially and environmentally responsible investment practices, which are aligned with the values, core duties and mission of the University. [2]

4. Report its progress towards these goals in the University’s annual report.

Why is this important?

Miksi tämä on tärkeää?

Yliopistoilla on moraalinen vastuu yhteiskunnan korkeimman tiedon lähteinä hyödyntää omassa toiminnassaan parasta olemassa olevaa tietoa. Tiedeyhteisön yhteisymmärrys on kiistaton. Emme voi polttaa edes puolta maailmanlaajuisista fossiilisten polttoaineiden tunnetuista varannoista aiheuttamatta tuhoisaa ilmaston lämpenemistä. [3][4][5][6][7]

Ilmastotieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on suurin yksittäinen syy antropogeeniseen eli ihmisen toiminnan aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, joka aiheuttaa äärimmäisen vakavia ekologisia ja sosiaalisia katastrofeja [3][4]. Helsingin yliopiston tulisi johtaa omalla esimerkillään ilmastonmuutoksen hillitsemistä harjoittamalla entistä kestävämpää sijoitustoimintaa niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Hiilikuplalla tarkoitetaan fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin liittyvää taloudellista riskiä, joka johtuu alihintaisten kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta markkinahäiriöstä. Hiilikupla on saanut useita sijoittajia vetämään sijoituksensa pois näistä yhtiöistä. [8][9][10]

Yliopiston sitoutuminen fossiilisten polttoaineiden tuottajista vapaaseen sijoitusstrategiaan olisi vahva signaali yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille siitä, että yliopiston johto tunnustaa tieteellisen tutkimustyön tulokset ja pyrkii periaatteidensa mukaisesti kehittämään yliopiston toimintaa entistä kestävämmäksi. [11]

Helsingin yliopisto pyrkii saamaan sijoitussalkkunsa hiilineutraaleiksi “huomattavasti ennen vuotta 2045” [12]. Fossiiliteollisuuteen tehdyistä sijoituksista luopuminen on yksi askel yliopiston matkalla kohti tuota tavoitetta. Yliopiston pyrkimyksenä onkin rajata fossiilisia polttoaineita tuottavien yhtiöiden osuus sijoitussalkuistaan korkeintaan 1 %:iin, ja käytännössä vähentää niiden osuutta senkin jälkeen [11]. Ilmastotoimien kiireellisyydestä huolimatta sijoituksista luopumiselle ei kuitenkaan ole asetettu selkeää aikarajaa. Yliopisto ei myöskään ole sitoutunut olemaan sijoittamatta fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin tulevaisuudessa.

Yhteiskunta tarvitsee edelläkävijöitä, jotka luovat uuden normaalin ja motivoivat muita osallistumaan uusien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen.

------------------------------------------------------

Why is this important?

Universities have the moral responsibility to act according to the leading sources of scientific research and education in a society. The scientific consensus is clear and overwhelming; we cannot safely burn even half of the world's fossil-fuel reserves without dangerously warming the planet for several thousand years. [3][4][5][6][7]

Scientists agree that global warming caused by humans burning fossil fuels will continue to accelerate and intensify tragic climate disasters [3][4]. The University of Helsinki should take the lead in confronting climate change by promoting sustainable and financially sound asset management practices. Carbon bubble is a term used to describe the financial risk related to companies holding fossil fuel reserves as governments move to fix the market failure caused by uncontrolled carbon emissions. [8][9][10]

Divestment would send a strong signal to the University's staff as well as current and future students, that the University will take action for a sustainable future, as stated in the principles for responsible investment activities [11].

The University of Helsinki is aiming for a carbon-neutral investment portfolio well before the year 2045 [12]. Divestment from the fossil fuel industry is one of the University’s steps towards this goal. The University is aiming for a portfolio where firms that produce fossil fuels comprise no more than 1% of the investment portfolio, and aims to reduce their weight in the portfolio further after that [11]. However, despite the time-critical nature of the climate crisis, no time limit has been set for divestment. The University has not committed to refrain from future investment into firms that produce fossil fuels.

Society as a whole needs leadership from organisations that shape the future and motivate others to join and implement best practices.

[1] http://gofossilfree.org/companies/
[2] https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/strategia-ja-johtaminen/strategia-2017-2020
[3] https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
[4] https://www.ipcc.ch/sr15/
[5] http://carbontracker.live.kiln.it/index.html?CMP=twt_gu
[6] http://climate.nasa.gov/scientific-consensus
[7] http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
[8] https://gofossilfree.org/divestment/commitments/
[9] http://www.carbontracker.org/report/carbon-bubble/
[10] https://www.divestinvest.org/wp-content/uploads/2017/09/Carbon-Tracker.-Unburnable-Carbon-Full-rev2-1.pdf
[11] Suomeksi: https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/hy_vastuullisen_sijoitustoiminnan_periaatteet.pdf
In English: https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/hu_principles_for_responsible_investment_activities.pdf
[12] Suomeksi: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kestava-kehitys/helsingin-yliopisto-sijoittaa-entista-vastuullisemmin-tavoitteena-hiilineutraali-salkku?fbclid=IwAR0Uq_fegJ1SO_cdBOCQII0GR4KAHvSvTzDtUk_M9tte-m8ersZ9rKmsfzA
In English: https://www.helsinki.fi/en/news/sustainability-news/increasingly-responsible-investments-by-the-university-of-helsinki-aiming-for-a-carbon-neutral-portfolio
[13] https://riihiweb.it.helsinki.fi/document/public/ebac9c93-9179-4f3d-8639-7293baa25864

University of Helsinki, Universitetsgatan, Helsinki, Finland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2017-05-08 09:05:05 -0400

500 signatures reached

2015-05-11 09:59:34 -0400

100 signatures reached

2015-05-08 17:59:24 -0400

50 signatures reached

2015-05-08 06:36:33 -0400

25 signatures reached

2015-05-08 03:04:23 -0400

10 signatures reached