Skip to main content

To: THE BOARD AND THE UNIVERSITY COLLEGIUM OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI

UNIVERSITY OF HELSINKI: GO FOSSIL FREE!

UNIVERSITY OF HELSINKI: GO FOSSIL FREE!

Ilmastonmuutos on yksi vakavimmista ihmiskunnan tulevaisuuteen kohdistuvista uhista. Samaan aikaan, kun ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttäisi nopeaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä, hiili-, öljy- ja kaasuyhtiöt, sekä niiden osakkeenomistajat hyötyvät taloudellisesti yhä jatkuvasta rajoittamattomasta fossiilisten polttoaineiden tuotannosta.

On edesvastuutonta tehdä voittoa sijoituksilla, jotka vievät planeettaamme kohti ilmastokatastrofia. Siksi me allekirjoittaneet haluamme, että Helsingin yliopisto:

1. Selvittää nykyiset sijoituksensa fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin.

2. Jäädyttää välittömästi kaikki uudet sijoituksensa 200 hiilidioksidibudjetiltaan suurimpaan fossiilisia polttoaineita tuottavaan yhtiöön (ilmoitettujen varantojen sisältämän hiilidioksidimäärän perusteella mitattuna). [1]

3. Luopuu viiden vuoden kuluessa näiden yhtiöiden osakkeiden suorasta omistuksesta, sekä muista sijoitusinstrumenteista, kuten rahastoista jotka sijoittavat varojaan näiden yhtiöiden osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin, ja siirtää sijoituksensa yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävämpiin sijoituskohteisiin, jotka ovat linjassa yliopiston arvojen, tehtävien ja mission kanssa. [2]

4. Raportoi edistymisestään edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa vuosittain vuosikertomuksessaan.

------------------------------------------------------

Climate change is one of the most severe threats to the future of humankind. Although urgent actions are needed to prevent catastrophic global warming, coal, oil and gas companies and their shareholders continue to profit from the unabated production of fossil fuels.

It is unconscionable to profit from investments that will condemn the planet to climate disaster. Therefore, we the undersigned call for University of Helsinki to:

1. Screen for and exclude the fossil fuel producing companies from their investment portfolio.

2. Immediately freeze any new investments in the top 200 fossil fuel producing companies. [1]

3. Divest from direct ownership of the top 200 fossil fuel producing companies’ equities or corporate bonds, and within five years shift funds to socially and environmentally responsible investment practices, which are aligned with the values, core duties and mission of the University. [2]

4. Report its progress towards these goals in the University’s annual report.

Why is this important?

Miksi tämä on tärkeää?

Yliopistoilla on moraalinen vastuu yhteiskunnan korkeimman tiedon lähteinä hyödyntää omassa toiminnassaan parasta olemassa olevaa tietoa. Tiedeyhteisön yhteisymmärrys on kiistaton. Emme voi polttaa edes puolta maailmanlaajuisista fossiilisten polttoaineiden tunnetuista varannoista aiheuttamatta tuhoisaa ilmaston lämpenemistä. [3][4][5][6]

Ilmastotieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on suurin yksittäinen syy antropogeeniseen eli ihmisen toiminnan aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, joka aiheuttaa äärimmäisen vakavia ekologisia ja sosiaalisia katastrofeja. [3] Helsingin yliopiston tulisi johtaa omalla esimerkillään ilmastonmuutoksen hillitsemistä harjoittamalla entistä kestävämpää sijoitustoimintaa niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Hiilikuplalla tarkoitetaan fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin liittyvää taloudellista riskiä, joka johtuu alihintaisten kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta markkinahäiriöstä. Hiilikupla on saanut useita sijoittajia vetämään sijoituksensa pois näistä yhtiöistä. [7][8]

Yliopiston siirtyminen fossiilisten polttoaineiden tuottajista vapaaseen sijoitusstrategiaan olisi vahva signaali yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille siitä, että yliopiston johto tunnustaa tieteellisen tutkimustyön tulokset ja pyrkii kehittämään yliopiston toimintaa entistä kestävämmäksi.

Helsingin yliopiston strategiassa kerrotaan, että: “Yliopisto rakentaa parempaa maailmaa ottamalla entistä vahvemman roolin globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Ratkaisuja etsitään yhdessä nykyisten ja uusien kumppanien kanssa. Helsingin yliopisto on vahva vaikuttaja Suomessa ja maailmalla. Helsingin yliopisto haluaa olla Globaali vaikuttaja – yhdessä.” [2]

Yhteiskunta tarvitsee edelläkävijöitä, jotka luovat uuden normaalin ja motivoivat muita osallistumaan uusien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen.

------------------------------------------------------

Why is this important?

Universities have the moral responsibility to act according to the leading sources of scientific research and education in a society. The scientific consensus is clear and overwhelming; we cannot safely burn even half of the world's fossil-fuel reserves without dangerously warming the planet for several thousand years. [3][4][5] [6]

Scientists agree that global warming caused by humans burning fossil fuels will continue to accelerate and intensify tragic climate disasters. [3] University of Helsinki should take the lead in confronting climate change by promoting sustainable and financially sound asset management practises. Carbon bubble is a term used to describe the financial risk related to companies holding fossil fuel reserves as governments move to fix the market failure caused by uncontrolled carbon emissions. [6][7][8]

Divestment would send a strong signal to the University's staff as well as current and future students, that the University will take action for a sustainable future. The investment practises should be in line with the strategy of the University of Helsinki, which states that: “The University builds a better world by taking a stronger role than previously in solving global problems. Solutions are sought together with current and new partners. The University of Helsinki is a strong actor in Finland and in the rest of the world. The University of Helsinki wants to be a global actor - together. [2]

Society as a whole needs leadership from organisations that shape the future and motivate others to join and implement best practises.

[1] http://gofossilfree.org/companies/
[2] https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/strategia-ja-johtaminen/strategia-2017-2020
[3] http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WGIAR5_SPM_brochure_en.pdf
[4] http://carbontracker.live.kiln.it/index.html?CMP=twt_gu
[5] http://climate.nasa.gov/scientific-consensus
[6] http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
[7] http://gofossilfree.org/endorsements/
[8] http://www.carbontracker.org/report/carbon-bubble/

University of Helsinki, Universitetsgatan, Helsinki, Finland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Reasons for signing

  • It is an idea whose time has come
  • Save the world – act now.
  • Helsingin yliopiston pitäisi ehdottomasti olla näissä asioissa edelläkävijä!

Updates

2017-05-08 09:05:05 -0400

500 signatures reached

2015-05-11 09:59:34 -0400

100 signatures reached

2015-05-08 17:59:24 -0400

50 signatures reached

2015-05-08 06:36:33 -0400

25 signatures reached

2015-05-08 03:04:23 -0400

10 signatures reached