Skip to main content

To: Burgemeester en Wethouders Gemeente Amsterdam

Amsterdam Fossiel Vrij

Wij - inwoners van Amsterdam - roepen het gemeentebestuur op geleidelijk, verantwoord en binnen vijf jaar hun financiële banden met de fossiele industrie af te bouwen en daarbij:

1. Geen nieuwe investeringen in de fossiele industrie te doen, binnen een half jaar een onderzoek te publiceren over de huidige investeringen en financiële banden van de gemeente met de fossiele industrie en eventuele bestaande investeringen binnen vijf jaar te divesteren.

2. De gevolgen door te rekenen van sterke afname in het verbruik van fossiele brandstoffen voor het Westelijk Havengebied en een plan te ontwikkelen voor een toekomstbestendig, fossielvrij havengebied zonder de CO2 uitstoot van de Nuon Kolencentrale, met oog op een sterke afname van kolen- en oliedoorvoer; met name met oog voor verdwijnende en nieuw op te bouwen werkgelegenheid.

3. Het ABP - het pensioenfonds van de gemeente - op te roepen niet meer te investeren in de fossiele industrie en zich daarmee als werkgever aan te sluiten bij de groeiende groep pensioendeelnemers die het ABP oproepen uit olie, kolen en gas te stappen. www.abpfossielvrij.nl

4. De bankiers van de gemeente (de ING en de Bank Nederlandse Gemeenten) te vragen om te garanderen dat het gemeente-geld niet in de fossiele industrie geïnvesteerd wordt; als deze garantie niet gegeven kan worden, het geld onder te brengen bij een instelling die deze garantie wel kan geven; en vast te leggen deze afweging bij elke vernieuwing van de bankcontracten opnieuw te maken.

Why is this important?

Recente berekeningen laten zien dat 80% van de bewezen reserves van de fossiele brandstof industrie (kolen, olie, gas) niet verbrand kunnen worden willen we de gemiddelde temperatuurstijging beperken tot de internationaal afgesproken 2 graden Celsius. Investeringen in deze voorraden zijn dus kwetsbaar; de dreigende koolstof bubbel.

Fossiele industrie draagt direct bij aan klimaatverandering. Profiteren van fossiele brandstoffen is daarom niet alleen economisch onverstandig maar ook moreel verwerpelijk. Bovendien is het niet nodig. De hernieuwbare energie sector groeit erg snel. Hierin investeren zal innovatie en werkgelegenheid stimuleren. Met het oog op de VN klimaatonderhandelingen in december in Parijs (COP21) kan Amsterdam een voorbeeld stellen. Door te divesteren en te herinvesteren kan de Gemeente Amsterdam laten zien dat zij ook daadwerkelijk voor de belangen van haar jongste inwoners staat.

How it will be delivered

De handtekeningen zullen worden aangeboden aan de burgemeester van Amsterdam in aanwezigheid van de pers. Amsterdam Fossielvrij is een initiatief van burgers van Amsterdam in samenwerking met gofossilfree.org / 350.org.

Amsterdam, The Netherlands

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Category

Links

Updates

2015-12-13 08:59:37 -0500

500 signatures reached

2014-10-23 15:08:44 -0400

100 signatures reached

2014-09-21 16:01:46 -0400

25 signatures reached